Niyal Kursları MÜƏLLİM QƏBULU elan edir!

Niyal Kurslarında müəllim kimi çalışmaq istəyənlər üçün fürsət!

Ali Məktəblərə Qəbul İmtahanlarının Vaxtı Açıqlandı!

Birinci (yaz) qəbul imtahanlarının tarixləri müəyyənləşib

Şagirdlərimizdən Ordumuza dəstək!

SİZİNLƏ QÜRUR DUYURUQ.

Bu il bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanı iki dəfə keçiriləcək

Abituriyentlər müsabiqədə hansı imtahanın nəticəsi ilə iştirak edəcəyini özləri müəyyən edəcəklər.

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT-4 MÖVZULARI

Azərbaycan dili

IX sinif

Fonetika
Leksika
Söz yaradıcılığı
Əsas nitq hissələri
(İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf)


X sinif

Fonetika
Leksika
Söz yaradıcılığı
Əsas nitq hissələri
(İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf)

XI sinif

Təkrar
Feil
Köməkçi nitq hissələsi

Ədəbiyyat

IX sinif

Şifahi xalq yaradıcılığı
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
  1. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması
M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə
Üsulları

X sinif

Şifahi xalq yaradıcılığı
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
  1. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması
M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə
Üsulları

XI sinif

Təkrar
Seyid Əzim Şirvani
Aşıq Ələsgər
M.F.Axundzadə. Həyat və yaradıcılığı.
Dramatik növ
Təmsil

Kimya

IX sinif

Təkrar
Duzlar
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

X sinif

Təkrar
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz

XI sinif

Təkrar
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu

Coğrafiya

IX sinif

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı
Coğrafiya elminin inkişafı və tətqiqat üsulları
Coğrafi kəşflər, coğrafi biliklərin toplanma üsulları
Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı
Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar
Üfüqün cəhətləri. Azimut.
Horizontallar. Relyefin təsviri.
Miqyas və onunn təsnifatı. Plan. Planalma və onun növləri
Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları.
Qlobus. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Meridian və Paralellər
Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.
Yerli və Qurşaq vaxtı.
Qalaktika – Kosmos.
Səma cisimləri.
Günəş sisteminin planetlərivə onların qruplaşdırılması
Yer planeti. Ay. Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
Qütb gecə və gündüzləri. İşqlanma qurşaqları.
Günəş şüalarının düşmə bücağı
Litosfer
Yerin daxili quruluşu. Yer səthininin relyefi.
Dünyanın fiziki xəritəsi. Qədim quru və su sahələri
Geotermik pillə və geotermik qradiyent
Yerin daxili quruluşu. Süxurların və onların növləri
Litosfer tavaları. Onların hərəkətinin nəticələri.
Yerin müasir şaqüli və üfüqi hərəkət sahələri.
Yerin daxili prosesləri. Vulkanlar. Zəlzələlər. Qeyzerlər

X sinif

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı
Coğrafiya elminin inkişafı və tətqiqat üsulları
Coğrafi kəşflər, coğrafi biliklərin toplanma üsulları
Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı
Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar
Üfüqün cəhətləri. Azimut.
Horizontallar. Relyefin təsviri.
Miqyas və onunn təsnifatı. Plan. Planalma və onun növləri
Xəritələr, onların təsnifatı, təsvir üsulları.
Qlobus. Kartoqrafik təsvirlərin əhəmiyyəti. Meridian və Paralellər
Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.
Yerli və Qurşaq vaxtı.
Qalaktika – Kosmos.
Səma cisimləri.
Günəş sisteminin planetlərivə onların qruplaşdırılması
Yer planeti. Ay. Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
Qütb gecə və gündüzləri. İşqlanma qurşaqları.
Günəş şüalarının düşmə bücağı
Litosfer
Litosferi əhatə edən bütün mövzular.
Avrasiya, Şimali Amerika,Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida materiklərinin relyefi
Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın endogen relyef formaları.
Azərbaycanın ekzogen relyef formaları. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.
Atmosfer
Atmosferi əhatə edən bütün mövzular
Avrasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida materiklərinin iqlimi
Azərbaycanın iqlimi. Azərbaycanda illik radiasiya, hava kütlələri, formalaş iqlim tipləri, atmosfer
yağıntıları, formalaşan küləklər
Hidrosfer
Dünya okeanı və onun hissələri.
Okean suyunun fiziki, kimyəvi xüsusiyyyətləri.
Təbiətdə suyun dövranı.
Okeanlarda suyu hərəkətə gətirən amillər.

XI sinif

Plan və Xəritə
Litosfer
Atmosfer
Hidrosfer
Biosfer
Materiklər
Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası – Xəzər dənizi mövzusu daxil olmaqla (AR – in torpaq bitki örtüyünə qədər)

Riyaziyyat

IX sinif

Çoxluqlar
Kvadrat köklər
Çevrə
Təkrar

X sinif

Çoxluqlar
Rasional kəsrlər
Çevrə
Təkrar

XI sinif Buraxılış

Rasional köklər
Kvadrat köklər.
Çevrə
Təkrar

XI sinif I-II qrup
Təkrar
Tənliklər sistemi
Bərabərsizlik
Silsilə
Dörtbucaqlılar və çoxbucaqlılar
Fiqurların sahəsi

XI sinif III-IV qrup
Təkrar
Tənliklər sistemi
Dörtbucaqlılar və çoxbucaqlılar
Fiqurların sahəsi

Tarix

IX sinif II qrup

Təkrar.Şirvanşahlar,Saci, Salari, Rəvvadi və Şəddadilər dövləti. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat
və mədəniyyət.Qədim Yunanıstan və Roma.Qərbi Hun və Ağ Hun imperatorluqları.

IX sinif III qrup

Təkrar.Şirvanşahlar dövləti. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri. Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman
əmirliyi. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat və mədəniyyət.Böyük Səlcuq imperatorluğu, Hindistan,
Böyük Monqol imperatorluğu və Qızıl Ordu dövləti.
X sinif II qrup
Təkrar.Saci, Salari, Rəvvadi, Şəddadilər dövlətləri, Tiflis müsəlman əmirliyi, Erkən orta əsrlərdə sosial-
iqtisadi həyat və Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar.Qədim Yunanıstan və Roma. Çin orta əsrlərdə.

X sinif III qrup

Təkrar.Saci, Salari, Rəvvadi, Şəddadilər dövlətləri, Tiflis müsəlman əmirliyi, Erkən orta əsrlərdə sosial-
iqtisadi həyat və Mədəniyyət. Azərbaycan və Səlcuqlar.Qərbi Avropa, Bizans imperiyası və Slavyanlar, Səlcuq
sultanlığı, Osmanlı imperiyası, Böyük Monqol imperiyası və Qızıl Ordu.

XI sinif II qrup

Təkrar. Monqolların və Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu,Hülakülər dövlətinin yaranması.Çobanilər və
Cəlairilər, Qazan xanın islahatları,Mədəniyyət.Toxtamış və Teymurun Azərbaycana hücumu.Şirvanşahlar
dövləti,Şəki hakimliyi.Azərbaycan XX əsrin sonları.

XI sinif III qrup

Təkrar. Monqolların və Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu,Hülakülər dövlətinin yaranması.Çobanilər və
Cəlairilər, Qazan xanın islahatları,Mədəniyyət.Toxtamış və Teymurun Azərbaycana hücumu.Şirvanşahlar
dövləti,Şəki hakimliyi. Osmanlı və Teymuri dövlətləri,Səlib yürüşləri, Fransa,İngiltərə,İspaniya,Qərbi
Avropada texniki yeniliklər. Azərbaycan XX əsrin sonları.

Biologiya

IX sinif

Bakteriyalar.
Göbələklər.
Kif və maya göbələkləri.
Parazit göbələklər.
Şibyələr.
Heyvanlar aləmi haqqında məlumat.
Birhüceyrəli heyvanlar.
Bağırsaqboşluqlular tipi.
Şirin su hidrası.
Sifoid meduzalar.
Mərcan polipləri.
Yastı qurdlartipi.
Təkrar  mövzular

X  sinif    

Bakteriyalar.
Göbələklər.
Kif və maya göbələkləri.
Parazit göbələklər.
Şibyələr.
Heyvanlar aləmi haqqında məlumat.
Birhüceyrəli heyvanlar.
Bağırsaqboşluqlular tipi.
Şirin su hidrası.
Sifoid meduzalar.
Mərcan polipləri.
Yastı qurdlartipi.
Sap qurdlar tipi.
Təkrar  mövzular

XI   sinif

Ekologiya .
Biosfer.
İnsan  təkamülü.
İnsan orqanizmi  ilə  ümumi  tanışlıq.
Sinir  sistemi.
Vəzilər.
Dayaq hərəkət aparatı.
Təkrar mövzular.

Fizika

IX sinif

Impuls. Enerji. Saxlanma qanunları
Mexaniki iş. Güc
Təkrar mövzular

X sinif

Mexaniki iş. Güc
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
Təkrar mövzular

XI sinif

MKN-ın əsasları. İdeal qaz qanunları
Termodinamikanın əsasları
Doymuş və doymamış buxar
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
Təkrar mövzular

İngilis dili

IX sinif

The adjective, the Substantivized Adjectives
Link verbs: feel/smell/taste + adjective / adverb
(The flower smells good. She smells the flowers
happily…)
The adverb
Future simple Tense
to be going to (for the future actions)
Past Continuous Tense Form
(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

X sinif

The adjective, the Substantivized Adjectives
Link verbs: feel/smell/taste + adjective / adverb
(The flower smells good. She smells the flowers
happily…)
The adverb
Future simple Tense
to be going to (for the future actions)
Past Continuous Tense Form
(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

XI sinif

Adjective
Adverb
Prepositions
(Previous themes) Əvvəlki mövzular təkrar

Rus dili

Имя существительное.
Склонение имен существительных.
Имя прилагательное.
Склонение имён прилагательных.
Фразеологизмы.
Антонимы.
Синонимы.

4 İyun Müəllimlərin İşə Qəbulu İmtahanıdır!

Niyal Hazırlıq Kursları 2017 - 2018-ci tədris ili üçün MÜƏLLİM QƏBULU elan edir! 


Niyal Kurslarında müəllim kimi çalışmaq istəyənlə04 İyun 2017-ci il tarixində keçiriləcə"Müəllimlərin İşə Qəbulu" imtahanında* iştirak edə bilərlər.

İmtahanda iştirak etmək istəyən müəllimlər 01 iyun 2017-ci il tarixinə qədər Niyal Kurslarına müraciət edərək CV formunu doldurmalıdır.

Qeydiyyat davam edir.

İmtahan tarixi: 04 iyun 2017-ci il
İmtahan saatı: 10:00
İmtahan yeri: Niyal Kursları (İsmayıllı şəh., M.F.Axundov küç. 13)


*İmtahan 35 sualdan ibarət olacaq; 25 İxtisas, 10 Kurikulum

Əlaqə üçün:
+99420 285 60 60; 
+99451 484 94 34

mail@niyalkurslari.com

Niyal Kurslarına Qəbul İmtahanı keçirildi


Mayın 14-də Niyal Kursları İsmayıllı rayonunda I və IV ixtisas qruplarının abituriyentləri, eləcə də aşağı siniflər üçün qəbul imtahanı təşkil etmişdir.

Keçirilən imtahanda İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu, Göyçay, Kürdəmir, Ağdam rayonlarından olan şagirdlər iştirak etmişdir.
İmtahanda yaxşı nəticə göstərmiş şagirdlər Niyal Kurslarında təhsil almaq imkanı qazanacaqlar.

Публикация от Niyal Hazırlıq Kursları (@niyalkurslaricom)

ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN ƏLA FÜRSƏT: PULSUZ YAY KURSU

Əziz 2, 3, 4, 5, 6 və 7-ci sinif şagirdləri, 7 MAY tarixində Niyal Kurslarına Qəbul İmtahanı Günüdür.

Bu imtahanda iştirak edən şagirdlər göstərdikləri nəticələrə əsasən, tədris müəssisəmizin təşkil etdiyi PULSUZ YAY KURSUnda təhsil almaq imkanı qazanacaqdır. 

YAY KURSUmuzun əsas məqsədi — şagirdlərin yay tətilini, daha səmərəli, faydalı və yaddaqalan etməkdir. 45 günlük tədris müddəti ərzində şagirdlər öz biliklərini bir qədər də təkmilləşdirmiş olacaqlar. 

İmtahana Buraxılış Vərəqini Niyal Kurslarının Qeydiyyat Şöbəsindən əldə edə bilərsiniz.


Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiz.
+994 20 285 60 60; +994 51 484 94 34

QEYDİYYAT DAVAM EDİR!

SON QEYDİYYAT TARİXİ: 04.05.2017