Şagirdlərimizdən Ordumuza dəstək!

SİZİNLƏ QÜRUR DUYURUQ.

Ali Məktəblərə Qəbul İmtahanlarının Vaxtı Açıqlandı!

TQDK tərəfindən ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə 2015-ci ildə keçiriləcək qəbul imtahanlarının tarixləri elan olunub.

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT-1 MÖVZULARI – 09 OKTYABR

MQT-1 MÖVZULARI – 09 OKTYABR

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX-X sinif
1.Fonetika

XI sinif
1. Fonetika
2.Leksika – sözün leksik və qrammatik mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər

ƏDƏBİYYAT
IX sinif
1.Təkrar V sinif.
2.Təkrar VI sinif .
3.Təkrar VII sinif.
4. VIII sinif. Qədim dövr  Azərbaycan ədəbiyyatı . “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” .
5. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: ədəbi növlər. Nəzm və nəsr

X sinif
1. Şifahi xalq ədəbiyyatı.
2. Aşıq yaradıcılığı. Aşıq yaradıcılığında şeir janrları.
3. Nəzm və nəsr.
4. Epik və lirik növ.
5. Şeir vahidləri.

XI sinif və Məzun
1. Şifahi xalq ədəbiyyatı. Aşıq yaradıcılığı.
2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
3. “Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”
4. N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı. “İsgəndərnamə” poeması.
5. Poema və qəsidə.

CƏBR-HƏNDƏSƏ

IX  sinif  1-2-3-4-cü  qruplar
1.  Natural  ədədlər
2 . Adi  və  onluq  kəsrlər
3. Həndəsənin  ilk  anlayışları

X sinif  1-2-3-4-cü qruplar
1.  Natural  ədədlər
2 . Adi  və  onluq  kəsrlər
3. Həndəsənin  ilk  anlayışları

XI sinif  və Məzun
1.  Natural  ədədlər
2 . Adi  və  onluq  kəsrlər
3. Faiz. Nisbət   və  tənasüb
4.Həndəsənin  ilk  anlayışları
5. Üçbucaqlar

TARİX

IX  sinif  II  qrup                                              
İbtidai İcma quruluşu.Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti.
IX   sinif  III  qrup
İbtidai İcma quruluşu. Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti. Misir, Şumer, Böyük Hun dövləti.
X  sinif  II  qrup
İbtidai İcma quruluşu. Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti, Skif padşahlığı. Atropatena.
X   sinif  III  qrup
İbtidai İcma quruluşu.Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti, Skif padşahlığı, Atropatena. Misir, Şumer, Böyük Hun dövləti, Çin,Hindistan.
XI  sinif  və Məzun II  qrup
İbtidai İcma quruluşu. Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti. Skif padşahlığı. Atropatena, Albaniya, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.
XI   sinif  və Məzun III  qrup       
İbtidai  İcma quruluşu. Tayfa birləşmələri və Dövlət qurumları. Manna dövləti, Skif padşahlığı, Atropatena,Albaniya. Misir, Şumer, Böyük Hun dövləti, Çin,Hindistan,Yunanıstan və Roma. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.

COĞRAFİYA
IX-X sinif

1. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf mərhələləri
2. Azərbaycan haqqında ilk coğrafi biliklər
3. Xəritələr, Qlobus, Miqyas, Şərti işarələr
4. Məhəldə cəhət təyini, Azimut, Plan
5. Horizontal (İzogips), Dərəcə toru,Yerin forma və ölçüləri, Kartoqrafik proyeksiyalar
6. Yerin Günəş ətrafında və Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti, onun coğrafi nəticələri

XI sinif və Məzun                                                              

1. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf mərhələləri
2. Azərbaycan haqqında ilk coğrafi biliklər
3. Xəritələr, Qlobus, Miqyas, Şərti işarələr
4. Məhəldə cəhət təyini, Azimut, Plan
5. Horizontal (İzogips), Dərəcə toru,Yerin forma və ölçüləri, Kartoqrafik proyeksiyalar
6. Yerin Günəş ətrafında və Yerin öz oxu ətrafındakı hərəkəti, onun coğrafi nəticələri
7. İşıqlanma qurşaqları, Günəş şualarının düşmə bucağının hesablanması
8. Yerli vaxt anlayışı, Qurşaq vaxt anlayışı, Saat qurşaqları və onların arasında qurşaq vaxt fərqinin hesablanması                                                   
9.Yerin əmələ gəlməsi və inkişafı
10.Yerin daxili quruluşu, Yer qabığını təşkil edən süxurlar, Vulkanizm, Zəlzələlər

FİZİKA
IX sinif     
Kinematikanın əsasları.
 Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət
1. Mexaniki hərəkət və onun növləri.
2. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Skalyar və vektorial kəmiyyətlər. Vektorlar üzərində əməllər. Yol və yerdəyişmə.
3. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət. Sürətin vahidi. Sürətin ölçülməsi.
4. Ani sürət. Yerdəyişməyə və yola görə orta sürət.
5. Hərəkətin nisbiliyi. Sürətlərin toplanması.
6. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət.
7. Təcil və vahidi. Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkətləri xarakterizə edən kinematik kəmiyyətlərin zamandan asılılıq qrafikləri.


X-XI sinif və Məzun
Kinematikanın əsasları.
Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət
1. Mexaniki hərəkət və onun növləri.
2. Maddi nöqtə. Trayektoriya. Skalyar və vektorial kəmiyyətlər. Vektorlar üzərində əməllər. Yol və yerdəyişmə.
3. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət. Sürətin vahidi. Sürətin ölçülməsi.
4. Ani sürət. Yerdəyişməyə və yola görə orta sürət.
5. Hərəkətin nisbiliyi. Sürətlərin toplanması.
6. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət.
7. Təcil və vahidi. Düzxətli bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkətləri xarakterizə edən kinematik kəmiyyətlərin zamandan asılılıq qrafikləri.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
1. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dönmə bucağı.
2. Çevrə üzrə hərəkətdə yol və yerdəyişmə.
3. Xətti sürət, bucaq sürəti və vahidləri.
4. Dövretmə tezliyi, periodu və vahidləri.
5. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə təcil (mərkəzəqaçma təcili).

KİMYA
IX sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar.
2. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.

X sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
2. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

XI sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr.
2. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
3. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi

BİOLOGİYA
IX SİNİF
Biologiyanın tədqiqat obyektləri
1. Vətənimizin təbiəti
2. Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir
3. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri
4. Canlıların təsnifatı
5. İnsanın təsnifat sistemində yeri
Orqanizmlərin hüceyrəli quruluşu. Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi
1. Laboratoriya avadanlıqları
2. Hüceyrənin ümumi quruluşu
3. Prokariot orqanizmlər.
4. Bakteriyaların yayılması və təbiətdə rolu. Xəstəliktörədən bakteriyalar. Viruslar.
5. Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı.
6.  Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər
7. Bitkinin törədici, örtük və mexaniki toxumaları.
8. Bitki ötürücü, əsas və ifrazat toxumaları
9. Heyvan toxumaları
10. Heyvanların orqanları və orqanlar sistemi
Bitkilərin vegetativ orqanları
1. Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları
2. Zoğ və tumurcuğun quruluşu. Tumurcuğun inkişafı
3. Gövdənin daxili quruluşu
4. Yarpağın xarici quruluşu. Yarpaqların düzülüşü.
5. Yarpağın hüceyrəvi quruluşu.
6. Kökün quruluşu. Kökün növləri və sistemləri.
7. Bitki orqanlarının yeraltı şəkildəyişmələri
8. Bitki orqanlarının yerüstü şəkildəyişmələri

X sinif
1. Bitkilərlə ümumi tanışlıq
2.Bitkinin hüceyrəvi quruluşu
3. Kök. Yarpaq
4. Gövdə. Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma
5. Çiçək və meyvə. Toxum

XI sinif və Məzun
1. Sitologiyanın əsasları. sitoplazmanın orqanoidləri. Rpokariot və eukariot orqanizmlər. Viruslar.
2. Hüceyrənin qeyri-üzvi tərkibi. Zülallar, yağlar, karbıhidratlar. DNT və RNT
3. Maddələr və enerji mübadiləsi
4. Zülalların biosintezi. Fotosintez, xemosintez.
  
İNGİLİS DİLİ

IX-X sinif
1. The Noun

XI sinif və Məzun
1.The Noun
2.Quantifiers

RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)
Темы
1.Фонетика.
2.Буквы и звуки.
3.Орфография.
4. Определение количества букв и звуков в слове.

II və III qrupların nəticələri açıqlandı - 4 nəfər 700 bal yığıb

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) iyulun 23-də ali təhsil müəssisələrinə cari ilin məzunları üçün II və III ixtisas qrupları üzrə keçirdiyi qəbul imtahanının nəticələrini açıqlayıb. 

TQDK-dan bildiriblər ki, imtahanda iştirak etmiş abituriyentlər bu qurumun internet saytına daxil olaraq imtahan nəticələri və cavab kartlarının qrafik təsviri ilə tanış ola bilərlər.

Abituriyentlər imtahan nəticələrini, həmçinin mobil telefonla iş nömrələrini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Nəticələrə əsasən, imtahanda iştirak etmək üçün sənəd vermiş 29.197 abituriyentdən 955 nəfəri imtahana gəlməyib.

İmtahanda iştirak edən 28.242 abituriyentdən 22 nəfəri qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub və nəticələri ləğv edilib.

İmtahanda II ixtisas qrupu üzrə iki abituriyent (Bakı şəhəri, İ.Hacıyev adına “Tərəqqi” liseyi və BDU-nun nəzdindəki Bakı Türk liseyinin məzunları), III ixtisas qrupu üzrə də iki abituriyent (Kürdəmir rayonu, 2 saylı şəhər orta məktəbi və Bakı şəhəri, 220 saylı məktəb-liseyin məzunları) onlara təqdim olunmuş bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab verib və maksimum nəticə - 700 bal toplayıb.

İxtisas seçimi (həm əvvəlki illərin, həm də cari ilin məzunlarının) bütün ixtisas qrupları üzrə iyulun 29-dan avqustun 10-dək aparılacaq.

TQDK düzgün cavabları açıqladı - Buradan öyrənin

TQDK bu gün ali təhsil müəssisələrinin II və III ixtisas qrupları üzrə keçirilmiş qəbul imtahanlarında (cari ilin məzunları üçün) istifadə olunmuş test tapşırıqlarının düzgün cavablarını açıqlayıb.

Hər qrup üzrə düzgün cavabları öyrənmək üçün abituriyentlərə linkləri təqdim edirik:
Azərbaycan bölməsi - II qrup
Azərbaycan bölməsi - III qrup
Rus bölməsi - II qrup
Rus bölməsi - III qrup

Qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlandı - 6 nəfər 700 bal yığıb


Bu gün Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) ali təhsil müəssisələrinə cari ilin məzunları üçün I və IV ixtisas qrupları üzrə keçirdiyi qəbul imtahanının nəticələrini iyulun 17-də saat 15:40-dan etibarən açıqlayıb.

İmtahanda iştirak etmiş abituriyentlər TQDK-nın internet saytına daxil olaraq imtahan nəticələri və cavab kartının qrafik təsviri ilə tanış ola bilərlər.
Abituriyentlər imtahan nəticələrini, həmçinin mobil telefonla iş nömrələrini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Nəticələrə əsasən, imtahanda iştirak etmək üçün sənəd vermiş 25956 abituriyentdən 1035 nəfəri imtahana gəlməyib. İmtahanda iştirak edən 24921 abituriyentdən 13 nəfəri qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub və nəticələri ləğv edilib.
İmtahanda I ixtisas qrupu üzrə 3 oğlan abituriyent (Xırdalan şəhər 5 saylı orta məktəbin, “Ankara Məktəbi” məktəb-liseyinin, BDU-nun nəzdindəki Bakı Türk liseyinin məzunları) , IV ixtisas qrupu üzrə isə 2 oğlan, 1 qız olmaqla ümumilikdə 3 abituriyent (İsmayıllı rayonu 5 saylı şəhər orta məktəbin, Şəmkir rayonu Çinarlı qəsəbə 2 saylı orta məktəbin, Qazax rayonu Canallı kənd orta məktəbinin məzunları) ona təqdim olunmuş bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab verib və maksimum nəticə - 700 bal toplayıb.
İxtisas seçimi qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra (həm əvvəlki illərin, həm də cari ilin məzunlarının) bütün ixtisas qrupları üzrə iyulun 29-dan avqustun 10-dək aparılacaq.